اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

لوورهای سایه بانی و نما