اصفهان، کیلومتر10 اتوبان فرودگاه، خیابان آفاق

لولایی